ABP-246|彩美旬果作品ABP-246|あやみ旬果 なまなかだ

ABP-246|彩美旬果作品ABP-246|あやみ旬果 なまなかだ

譬如内乱一定而民安物阜,仍是敉宁之日,何至动四郊之多垒哉。方中用人参、白术为君,以升其阳气。

 其实乃气虚,而非气中,因其气虚,故不中于左,而中于右。酒气既散,而风邪不去,遂留于太阳之经。

故专顾心肾与脾经,而肝肺已在其内。人以为太阳之坏症也,然而不止太阳之坏也。

火既下行,自然不逆而上冲,而外暑、内热各消化于乌有矣。治法必须通其肝气之滞,而后心肾相通,何至有目前之失记乎。

一剂而狂定,再剂而热止矣,不可用三剂也。人以为此症乃痛风也。

八珍汤补气补血之方也,加入柴胡以舒肝,增入槐角以清火,肝之郁解,而胃之气自旺,胃气旺,而转输自畅矣。一剂而心烦定,二剂而口渴除,三剂而语言清,四剂而斜正,十剂而手盖玄参能消浮游之火,况益之熟地、沙参、茱萸、麦冬、五味之类,纯是补水添精之味,自然水足而火衰,何必用风药以搜风哉。

Leave a Reply