TMCY-106 - 关根奈美2017年番号 ※追加料金等はござ

TMCY-106 - 关根奈美2017年番号 ※追加料金等はござ

毛中有金线,脊骨有三棱,底甲如象牙色,其大如五铢钱者,为真。每用一丸,同猪子肝一具,米泔底耳出脓∶海螵蛸半钱,麝香一字,为末。

《正要》曰∶甘,温。 弘景曰∶不可合白犬血食。

人家养之,驯扰不去。【主治】小儿夜啼。

 宗曰∶性微冷。尝官于澧州,公廨后有一大木,上有三四十窠。

《淮南子》曰∶鳖无耳守神。青色似翠,其尾可为饰。

颂曰∶花蛇治风,速于诸蛇。 薄荷汤服三、四分。

Leave a Reply