cosplay捆绑福利网站

cosplay捆绑福利网站

《北山经》曰∶少阳之山中多美赭。 主治惊痫,摇头弄舌,热气在腹中。

肺气利而咳逆上气自平矣。不得小便,则水道不利,鼠妇治不得小便,则水道亦可利也。

多则九之,少则二之。主治伤寒之寒热者,从西北之阴而外出于阳也。

杲曰∶丸药用蜡,取其固护药之气味势力,以过关膈而作效也。昔人以光如漆,色带油绿者为真,犹未悉其全也。

如蒜、阿魏、鲍鱼、汗袜,则其气臭;鸡、鱼、鸭、蛇,则其气腥;狐狸、白马茎、人中白,则其气臊;沉、檀、龙、麝,则其气香是也。下有小黄子,附母而飞,见灯光则来,宜入药用。

温疟发作有时,白薇禀寒水之气,上行外达,故治温疟。主治诸热黄胆,肠泄痢者,言诸经之热,归于胃土而为黄胆,归于大肠而为泄痢。

Leave a Reply