MIZD-066|京香julia作品MIZD-066|JULIA8時間BEST

MIZD-066|京香julia作品MIZD-066|JULIA8時間BEST

 因附剞劂以共海内。温中理气,虚症可疗,亦不可多食。

表解,谓用桂枝汤病已解也。必结,谓胃分必有结也。

得此最效,但不能多得。 专治一切风湿麻木,手足拘挛,筋骨疼痛,左瘫右痪,用酒为引,其功甚佳。

作菜食之,令人肥胖。下后汗出而喘,其喘必盛,属里热壅逆火炎故也。

初见用指不须深。乃脾胃之脉绝与不绝。

治一切眼科,神效。 一治水逆,水入则吐;一治消渴,水入则消。

Leave a Reply